Nadefinujte si vlastní klíčové ukazatele výkonnosti

KPI = Klíčové ukazatele výkonnosti

V systému Lighthouse21 si můžete nadefinovat vlastní ukazatele KPI, které Vám budou nejlépe vyhovovat. Každý ukazatel obsahuje následující prvky.

Ukazatele zařadíte do sady tak, aby hodnocení aktivit nebo procesů bylo komplexní. Sadu můžete zařadit i do manažerského portálu (dashboardu).

Ukazatelé KPI se mohou zobrazovat zvlášť za různé série hodnocených údajů. Například můžete hodnotit tržby v letošním roce zvlášť pro každý produkt nebo obchodní sektor atd.

KPI Rentabilita

Hlavním cílem většiny společností je dosahování zisku. Samotný údaj o zisku nebo ztrátě však nedává možnost srovnání s různými konkurenty uvnitř ani mimo obor podnikání. A co více, ani v rámci vlastní společnosti v různém časovém období. Proto se pro hodnocení výkonnosti firem využívají ukazatele rentability, tj. zisk vztažený ke kapitálu dle údajů uvedených v účetních výkazech. Mezi hlavní ukazatele patří Rentabilita aktiv – ROA, Rentabilita vlastního kapitálu – ROE, Rentabilita tržeb – ROS aj.

Rentabilita vlastního kapitálu

Dle „Du Pontovi“ analýzy stojí na pomyslném vrcholu ukazatelů rentability Rentabilita vlastního kapitálu, která porovnává dosažený zisk s hodnotou vlastního kapitálu. Hodnota přináší obraz o tom, zda je investovaný kapitál využíván s dostatečnou intenzitou. Aby byla firma atraktivní pro investory (tj. vhodná pro alokaci dalších zdrojů) měla by výše tohoto ukazatele dlouhodobě převyšovat úrokovou míru státních cenných papírů.

Příklad

Rentabilita vlastního kapitálu v %  =  Čistý zisk (EAT)  /  Vlastní kapitál  *  100

Hodnocené veličiny

Hodnotí rentabilitu kapitálu vloženého vlastníky, akcionáři. Investor přihlíží na míru rentability v porovnání s jinými možnostmi investic a zvážením rizik.

Zdroj dat

Výkaz zisků a ztrát – Čistý zisk (EAT), Rozvaha – Vlastní kapitál

Rentabilita celkového kapitálu

Rentabilita aktiv neboli Rentabilita celkového kapitálu přináší obraz o tom, jaký výnos podnik generuje bez ohledu na původ zdrojů. Nerozlišuje, zda byla aktiva pořízena z vlastních nebo cizích zdrojů – oproti ukazateli ROE, který je orientován pouze na vlastní kapitál. Hodnotu je vhodné porovnat s průměrnou nákladovou úrokovou mírou, kterou poskytují banky, přičemž by ji měla převyšovat. Pokud je hodnota pod úrovní nákladové úrokové míry aktiva neprodukují dostatečnou hodnotu pro splátku úvěru. V případě hodnoty vyšší než je úroveň nákladových úroků, je doporučeno co nejvyšší zadlužení, jež funguje jako nástroj růstu.

Příklad

Rentabilita aktiv v %  =  (Zisk před úroky a daněmi (EBIT)  /  Celková aktiva)  *  100

Hodnocené veličiny

Hodnotí rentabilitu celkové kapitálu vloženého do podnikání bez ohledu na jeho původ. Často využívaný ukazatel pro hodnocení managementu.

Zdroj dat

Výkaz Zisku a ztráty – Provozní výsledek hospodaření (EBIT), Rozvaha – Aktiva celkem

Rentabilita tržeb

Účelem tohoto ukazatele je přinést obraz o tom jakou ziskovou marži podnik realizuje. Limitem tohoto ukazatele je však neschopnost zachytit změnu výnosů (neplést s příjmy) nebo snížení tržeb při současném poklesu nákladů se změnou zisku, proto je třeba jej vyhodnocovat v konkrétních souvislostech a v porovnání se společnostmi v odvětví. V dlouhodobém horizontu by však měl být rostoucí.

Příklad

Rentabilita tržeb v % = (Zisk před úroky a daněmi (EBIT) / Tržby) * 100

Hodnocené veličiny

Ukazuje procentuální výši marže na tržbách. V oborech s vysokým obratem (např. obchod a služby) nabývá relativně nízkých hodnot, v oborech s vysokou kapitálovou intenzitou (např. průmysl) bývá hodnota tohoto ukazatele vyšší.

Zdroj dat

Výkaz zisku a ztráty – celkové výnosy, nebo jen suma tržeb, nebo provozní výsledek hospodaření (EBIT)

Rentabilita investic

Tento ukazatel je využíván ke srovnání při výběru z několika investičních záměrů, případně k evaluaci již realizovaných investic. Nejčastěji je aplikován na určitý projekt, kde je možné kalkulovat investice a následný zisk/ztrátu. Pro investora je tento ukazatel užitečný například při koupi společnosti, kdy při projekci budoucích zisků/ztráty respektive využití realizovaných zisků/ztráty vyhodnotí výnosnost jeho investice.

Příklad

Rentabilita investic v % = (Zisk po zdanění (EAT) / Vložený kapitál nebo investice) * 100

Hodnocené veličiny

Z podstaty toho ukazatele vychází, že čím vyšší rentabilitu projekt nabízí tím lépe. Záleží však také na likviditě investice a výši rizika, kterou daný projekt nabízí a individuálním sklonu resp. averzi k riziku.

Zdroj dat

Výkaz zisku a ztráty – Čistý zisk (EAT), Výše investice

KPI Obchod

Bez úspěšného obchodu nemůže firma dlouhodobě profitovat. Pro hodnocení úspěšnosti obchodování je třeba nadefinovat optimální klíčové ukazatele výkonnosti. Ukazatelé výkonnosti zachycují tedy vaše cíle v obchodování a slouží pro hodnocení míry splnění vašich cílů. Současně jsou nástrojem pro hodnocení a motivaci obchodníků, kteří Vaše cíle naplňují. Většinou se jedná o sadu ukazatelů tak, aby hodnocení úspěšnosti obchodního procesu bylo komplexní a zajistilo budoucí stabilitu a rozvoj společnosti.